Politisk utvikling, økologi og kunsthistorie
I 10.klasse kommer den utviklede tankekraft og vurderingsevne til utfoldelse. Oppgaver hvor logikk og fornuft anvendes står sentralt. I hstorie legges det mere vekt på politisk utvikling, der idehistorie er en viktig del.
I samfunnsfag er politisk oppbygging, makt og demokrati sentrale begreper, sammen med verdenssamfunnets rettssituasjon.
I geologi gjennomgås bergartene og i fysikk står dampmaskinen i fokus.
I kjemi utvikles læren om næringsstoffene videre, med fotosyntese, celleånding, gjæring og nedbryting. Økologi er en naturlig videreføring i biologien, med læren om fosterutvikling og fødsel.
Kunsthistorie innføres som nytt fag, der billedkunsten fra oldtiden og frem til nyere tid studeres og den kunstneriske egenaktiviteten er stor.
Litteraturhistorien legger vekt på nordisk litteratur, og stilskriving videreutvikles.
Matematikken omfatter nå bl.a.likninger med to ukjente og koordinatsystem.
I engelsk og tysk kommer humoristisk og samfunnskritisk litteratur inn, og gjerne biografier.
I løpet av året skal elevene levere en særoppgave med valgfritt tema.
Elevene oppfordres til å vise selvstendighet, uttrykke egne tanker og ideer og behandle alle fagområder med fantasi og allsidighet.


Historiske omveltninger, økonomi og fysikk/kjemi
14-åringen utvikler et sterkt følelsesliv. Det er dette året viktig å prøve å vekke beundring for mennesker som har levd før og hva de har gjort for menneskehetens utvikling.
Tenkningen må styrkes som en motvekt til følelsene. I historie og samfunnslære undervises det fra verdenshistorien fra 1650 og opp til 1814. Temaet er økonomisk utvikling og konsekvenser for menneskenes utvikling. Årsakskjeder kommer også i fokus i fysikk. Nye temaer er hydro- og aerodynamikk.
Menneskets biologi tar for seg skjelettets knokler, vektstangsprinsippet og lemmenes bevegelser.
I norsk er dette skoleåret det store litteraturåret der elevene blir kjent med store forfattere. Man starter så vidt med enkel litteræranalyse. I forbindelse med nynorsk blir innført som fag, kan det være aktuelt med en tur til Ivar Aasen senteret.
Algebra, rotregning og geometri utvikles videre i matematikk.
Alle andre fag som har vært tidligere videreføres.
Fysisk aktivitet er viktig i denne alderen. Derfor legger man dette skoleåret opp til turer i nærområdet, gjerne med overnatting, både for å utfordre elementene og seg selv. Det kan være fjellturer, sykkelturer, skiturer , aketurer o.l.
Elevene får også prøve seg en uke i arbeidslivet dette skoleåret.


Historiske skikkelser, verdensgeografi og astronomi
13-åringens sterke følelser svinger fra antipati til sympati. Tiden preges av ensomhet og usikkerhet, men med stort behov for felleskap.

Forholdet mellom mennesker er nå et sentralt tema. Elevene møter sentrale skikkelser fra middelalderen og fremover i tid. Kampen med gamle dogmer og autoritetvelder, er noe ungdommen kan kjenne seg igjen i. Samtidig skildres deres samtid og hverdagsliv som bakgrunn for forståelsen av de nye tiders gjennombrudd.
I geografi blir nå elevene kjent med fremmede land, kulturer og naturforhold.
Astronomi blir nytt fag, med vekt på solens og månens bevegelser for å forstå årstider, tidevannet, tidssoner og ikke minst tidsregningen. Stjernebilder og ulike himmelfenomener blir også vektlagt.
Ungdommene er nå opptatt av kropp og helse. Dette møtes derfor med læren om de indre organer. Kjemien følger opp med fokus på næringsstoffene protein, fett, sukker og stivelse.
Fysikken tar for seg krefter i plan og rom, elektrisitet og magnetisme.
I norsk arbeides det med språket som kommunikasjon og redskap til å ytre seg i omgivelsene.
I matematikk innføres potensregning, algebra videreutvikles, og ligninger blir et sentralt emne frem til møtet i geometrien og Pytagoras.
Biografier og skjønnlitteratur står sentralt i begge språkfagene og grammatikken øves videre.
Maling og tegning fortsetter videre og møtes senere i krysningen mellom ulike perspektiver og teknikker. Håndverk, sløyd og søm, eurytmi, gymnastikk og musikk fortstter også videre.
Tidlig i skoleåret blir det gjerne en overnattingstur for å bli kjent med hverandre igjen og styrke samhold og identitet for klassen og den enkelte. Senere på året kommer igjen en tur i forbindelse med astronomien, og skoleåret avsluttes ofte med en overnattingstur i telt.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern